Qur

Qur is a settlement in Ras al-Khaimah.

Ras al-Khaimah
Tribal areas
 • Bani 'Udayd
 • Bani Bakhit
 • Bani Hasan
 • Bani Huraymish
 • Bani Jum'ah
 • Bani Rayyil
 • Bani Sa'ad
 • Bani Salimi
 • Bani Shumayli
 • Bani Shutayr
 • Bani Zaydah
Cities
 • Adhan
 • Al Fahlayn
 • Al Jazirah Al Hamra
 • Al Mu'amurah
 • An Nakhil
 • Ar-Rams
 • 'Asamah
 • Ash Sha'm
 • Awanat
 • Bida
 • Daftah
 • Dayah
 • Khatt
 • 'Uraybi
Settlements
 • Adh Dharbaniyah
 • Al Fara'
 • Al Fay'
 • Al Fulayyah
 • Al Ghabah
 • Al Ghabam
 • Al Ghashban
 • Al Hamraniyah
 • Al Hayl
 • Al Hayr
 • Al Hulaylah
 • Al Jaddah
 • Al Khari
 • Al Khashfah
 • Al Mahamm
 • Al Masafirah
 • Al Mataf
 • Al Naslah
 • Al Qir
 • Al Quwayz
 • Al Usayli
 • Algida
 • 'Amqah
 • Ar Rafa'ah
 • As Sur
 • Athabat
 • 'Ayim
 • Baqal
 • Bayadir
 • Dahaminah
 • Darah
 • Daramikah
 • Daynah
 • Dhad al Arab
 • Difan
 • Dihan
 • Diqdaqah
 • Fa'y
 • Fashrah
 • Fayyad
 • Ghadf
 • Ghaghah
 • Ghalilah
 • Ghamarah
 • Ghayl
 • Ghubb
 • Ghubbat Khawrah
 • Gragrah
 • Ham Ham
 • Harat 'Awali
 • Harrah
 • Hayl
 • Hudaybah
 • Huwaylat
 • Khabakhib
 • Kharran
 • Khawr Khuwayr
 • Khazam
 • Kub
 • Maghribiyah
 • Manqashah
 • Marhamid
 • Masafi
 • Mawrid
 • Minha
 • Mu'ayrid
 • Munay'i
 • Muraytah
 • Qabas
 • Qaf'ah
 • Qarat ad Dulm
 • Quar Ah Qahlish
 • Qur
 • Qurm
 • Qusaydat
 • Rafaq
 • Rima
 • Sa'abah
 • Sal Dora
 • Salihiyah
 • Sall
 • Sayh as Saqlah
 • Sayh
 • Sha'biyat Naslah
 • Shabakah
 • Shah
 • Shahawat
 • Shariyah
 • Sharyat
 • Shawkah
 • Shimal
 • Suhaybah
 • Wad Wid
 • Wayb Hawf
 • Yinainir
 • Yinas