Yoshinobu

Yoshinobu is a Japanese personal name, and may refer to

  • Tokugawa Yoshinobu
  • ┼înakatomi no Yoshinobu
  • Yoshinobu Kanemaru
  • Yoshinobu Miyazaki
  • Yoshinobu Takahashi
  • Yoshinobu Oyakawa
  • Takeda Yoshinobu
  • Yoshinobu Shimamura
  • Tokugawa Yoshinobu-ke
  • James Yoshinobu Iha, a former guitarist of the Smashing Pumpkins