Shetty

The following is a list of people with last name "Shetty":

 • A. B. Shetty
 • Ajit Shetty
 • Anushka Shetty, actress
 • Atulya Shetty, US chess player
 • Balkrishna Shetty
 • B. R. Shetty, businessman
 • B. Vithal Shetty
 • Devi Prasad Shetty
 • Gurukiran Shetty
 • Kalmanje Jagannatha Shetty
 • K. K. Shetty
 • Manmohan Shetty
 • Mudda B. Shetty
 • Prakash Shetty, cartoonist
 • Reshma Shetty
 • R. N. Shetty
 • Rohit Shetty, film director
 • R.Verman Shetty
 • Sadhu Shetty, gangster
 • Salil Shetty
 • Shashi Kiran Shetty
 • Shilpa Shetty, actress
 • Mana Shetty
 • Sudarshan Shetty
 • Suniel Shetty, producer
 • V. P. Shetty