Wanyan Wulu

Wanyan Wulu (or Wanyan Oro) was the eldest son of Wanyan Hanpo.

When Emperor Xizong of Jin was crowned on 1135, Wanyan Wulu was given posthumous name "Emperor De" (德皇帝). On 1144, Wanyan Wulu's buried site was named as "Xiling" (熙陵).

Read more about Wanyan Wulu:  Family Members