Thakur

Thakur may refer to:

  • Thakur (Indian title)
  • Thakur (Bengali surname)
  • Thakoor (Marathi surname)
  • Thakar (Tribe), an Adivasi people in Maharashtra, India
  • Thakar (Rajput) - a Rajput caste of India.
  • Thakor is also another name of Hindu deities.