Siddharameshwar Maharaj

Siddharameshwar Maharaj

Sri Siddharameshwar Maharaj (Kannada) (1888–1936) was one of the head gurus of the Inchegeri Sampradaya founded by his guru Shri Bhauseheb Maharaj, which is a branch of the Navnath Sampradaya, the 'Nine Masters' tradition in India. He is most well known as being the Guru of Advaita Vedanta teachers Sri Nisargadatta Maharaj, Sri Ranjit Maharaj, and Sri Kadsiddheshwar Maharaj.

Part of a series on
Hindu philosophy
Schools
 • Samkhya
 • Yoga
 • Nyaya
 • Vaisheshika
 • Mimāṃsā
 • Vedanta
 • Saiva
 • Tantra
Personalities

Philosophers-Acharyas
Samkhya

 • Kapila

Yoga

 • Patañjali

Nyaya

 • Akṣapāda Gotama
 • Jayanta Bhatta
 • Raghunatha Siromani

Vaiseshika

 • Kanada

Mimamsa

 • Jaimini
 • Kumārila Bhaṭṭa
 • Prabhakara
 • Maharshi Dayananda

Advaita Vedanta

 • Gaudapada
 • Adi Shankara
 • Vachaspati Mishra
 • Vidyaranya
 • Sadananda
 • Madhusudana
 • Vivekananda
 • Bhagwan Nityananda of Ganeshpuri
 • Ramana Maharshi
 • Siddharudha Swami
 • Narayana Guru
 • Sivananda
 • Chinmayananda
 • Nisargadatta Maharaj
 • Swami Dayananda
 • Nigamananda

Vishishta-Advaita

 • Nammalwar
 • Alvars
 • Yamunacharya
 • Ramanuja
 • Pillai Lokacharya
 • Vedanta Desika
 • Manavala Mamunigal

Dvaita

 • Madhvacharya
 • Jayatirtha
 • Vyasathirtha
 • Sripadaraja
 • Vadirajatirtha
 • Raghavendra Swami

Dvaita-Advaita

 • Nimbarka

Shuddha-Advaita

 • Vallabha

Achintya-Bhedabheda

 • Chaitanya
 • Prabhupada

Tantra / Shakta

 • Abhinavagupta
 • Nigamananda
 • Ramprasad Sen
 • Kamalakanta Bhattacharya
 • Bamakhepa
 • Anandamayi Ma

Poet-Saints

 • Purandara Dasa
 • Kanakadasa
 • Jagannatha_Dasa
 • Vijaya_Dasa
 • Gopala_Dasa
 • Basava
 • Dnyaneshwar
 • Srimanta Sankardeva
 • Jayadeva
 • Namdev
 • Ramananda
 • Kabir
 • Tulsidas
 • Guru Ravidas
 • Mira Bai
 • Narsinh Mehta
 • Surdas
 • Samarth Ramdas
 • Tukaram
 • Eknath
 • Janabai
 • Brahmananda
 • Rashtra Sant Tukado ji Maharaj
 • Tyagaraja
 • Annamacharya
 • Bhadrachala Ramadas
 • Nayanmars
 • Muthuswami Dikshitar
 • Syama Sastri

Yoga-Guru

 • Nigamananda

Integral-Yoga

 • Sri Aurobindo

Kriya-Yoga

 • Yogananda

Siddha-Yoga

 • Swami Muktananda Paramahamsa

Academician-Philosophers

 • Coomaraswamy
 • Radhakrishnan
 • Swami Gahanananda
 • Sri Sri Ravi Shankar

Read more about Siddharameshwar Maharaj:  Biography, Books, Quotes of Siddharameshwar Maharaj, Further Reading