Pashtun Tribes - T

T

Tareen Toor Haroonzai Noorzai Malikyar
Sagi
Raisani
Spin Mekhiani Abdullani
Ismailalagh Adwani
Tarkani
Mamund
Kakazai Daulat Khel
Khulozai
Mahsud Khel
Maghdud Khel
Mahmud Khel
Umar Khel
Yusaf Khel
Wur
Salarzai Illal Khel
Aggai Khel
Tanoli


Khan Khel Nawab Khel Mir Dad Khel Payenda Khel
Jahangir Khel Haibat Khel Qasem Khel Jamal Khel
Afghan Khel many sub divisions Shamozai Bibi Khel (Shad Khan & Shazad Gul Khan)

Read more about this topic:  Pashtun Tribes