Pashtun Tribes - F

F

Akakhel

Tribe Subtribes Clans of Tribe Division of Clans Subdivision Section of Subdivision Minor Fractions Other Fractions
Ghilzai
Tokhii
Hotak
Niazi
Ahmadzai Jabbar Khel| Amazai]]]
Suleimankhail
Kharoti
Nasar Jalal Khail, DAWOOD KHAIL, MANJER KHAIL, BARKHAIL, KAMALKHAIL, HOSHKHAIL, ZINGIKHAIL, MILLIZI, MITTI, BITANI, MICHENKHAIL, SARPRIKARI|
Dotanni
Tarakai
Hezab
Sahaak
Andar
Tsamkani
Mamrez Khel
Nurkkhan Khel
Babakarkhel
Mahsud Khel
Mohib Khel
Rokhri Khel
Kala Khel
Samand Khel
Momakzai
Sune Khel
Ali Khel
Mala Khel
Masa khel
Sherman Khel
Zaday Khel
Tari Khel
Borikhel
Khanki Khel
Shadi Khel
Wata Khel
Aalam Khel
Tajay Khel
Isa Khel
Trag
Akwal
Kherowal
Ibrahim Khel
Kamar Mashani
Sahrang
Mula Khel
Mithis
Lohana Mian Khel Isot Khel Aka Khel Pasani
Gandapur Ali Zai
Allah Dad Khel
Bahadur Khel
Bara Khel
Behlol Khel
Bazeed Khel
Hafiz Khel
Hammarh
Hussain Zai
Ibrahim Zai
Ikhtiar Khel
Kamal Khel
Khadar Khel
Maani Khel
Malang Khel
Musa Zai
Marirh
Nakundar Zai
Nattu Zai
Rana Khel
Safar Zai
Shakhi
Shehzad Khel
Usman Khel
Yahya Khel
Yaqub Zai

==Hussain khail:

Tribe Subtribes Clans of Tribe Division of Clans Subdivision Section of Subdivision Minor Fractions Other Fractions
Jadoon
Mansoor Musazai,Dullahzai, Khizerzai
Salaar Eisa Khel
Hassazai
 • Sheikhmali Khail
 • Peno khel
 • Ilyas Khail
 • Panu Khel
 • Mulla Khail
 • Ismail Khail
 • Shoaib Zai
 • Musa Zai
 • Imran Zai
 • Haji khail
 • Guram Zai
 • Ondidar
 • Ghiddar || || || || ||

Read more about this topic:  Pashtun Tribes