Pashtun Tribes - Durrani

Durrani

barakzai bamozai/bamizai

Read more about this topic:  Pashtun Tribes