Pashtun Tribes - Batani

Batani

The Batani, Baitani or Bhittani include:

 • Tokhi
 • Swati
 • Sahaak
 • Tarakaij
 • Andar
 • Ghilzai
 • Suleiman Khel (Suleimankhail)
 • Kharoti
 • Hotak
 • Akakhel
 • Nasar
 • Bakhtiar
 • Marwat
 • Ahmadzai
 • Tarai
 • Dotanai (Dotani)
 • Lodi, Lodhi
 • Tsamkani
 • Niazi
 • Soor
 • Sherwani
 • Gandapur
 • Daulat Khail
 • Kundi Ali Khail
 • Dasoo Khail
 • Jaafar
 • Ostranai (Ustarana)
 • Loohanai
 • Miankhail
 • Sheranai
 • Khasoor
 • Stanikzai
 • Hussain Khail

Read more about this topic:  Pashtun Tribes