Mian Mian - Bibliography

Bibliography

  • La la la (啦啦啦), 1997 (ISBN 3-462-03182-1)
  • Táng (糖), 2000 (ISBN 0-316-56356-0)
  • Měi ge hǎo háizi dōu yǒu táng chī (每个好孩子都有糖吃), 2002 (ISBN 3-462-03421-9)
  • Shèjiāo wǔ (社交舞), 2002, (ISBN 7-800-05732-1) (English: "Social dance", nonfiction)
  • Xióng māo (熊猫), 2004 (ISBN 7-800-80467-4)

Read more about this topic:  Mian Mian