Prakashan

Some articles on prakashan:

Bhalchandra Nemade - Bibliography
... समृद्ध अडगळ) published by Popular Prakashan Pvt ... Mumbai Kosla (कोसला)published by Popular Prakashan Pvt ... Mumbai Bidhar (बिढार) published by Popular Prakashan Pvt ...
Asghar Wajahat - Bibliography
... Pahuncna hai, collection of short stories, Prakashan Sansthan, Delhi ... Prakasan Sansthan, Delhi Vargati (play), Vaya Prakashan, Delhi ... Pak napak (play), Prem Prakashan Mandir O Janmya ha naa (play), Dinman Prakashan, Delhi ...
Shridhar Tilve - Bibliography - Poetry
... Decathlon Series (1982-1987) 1 Decathlon (Shabdwell Prakashan 2005) 2 Eka Bhartiya Vidhyartyache Udgar (Popular Prakashan 1992) 3 Decathlon Real (Navta Prakashan March 2011) 4 ...
Shankar Sarda - Literary Work - Book Reviews and Criticism
... Kahi Pustake, Kahi Lekhak (1965) (Popular Prakashan, Mumbai) Gulmohor (1977) (Sadhana Prakashan, Pune) Pustakanche Jag (1992) (Pushpa Prakashan, Pune) Doordeshche ...
List Of Publishers Of Books In Marathi - List of Publishers of Books in Marathi
... White Light Publications Sparsh Prakashan Chetak Books, Pune Continental Prakashan Deshmukh Co Hans Prakashan Haribhau Mote Prakashan Majestic Prakashan Mauj Prakashan or Mouj Prakashan ...