Ano Ang

Some articles on ano, ano ang, ang:

Hiligaynon Language - Examples - This, That, and Whatnot...
... English Hiligaynon What is this? Ano (i)ni? This is a sheet of paper ... What is that? Ano (i)nĂ¢? That is a book ... What will you do? Ano ang himu-on (ni)mo? / Ano ang buhaton (ni)mo? / Maano ka? What are you doing? Ano ang ginahimo (ni)mo? / Gaano ka? I don't know ...
Ibanag Language - Vocabulary - Sentences
... Ibanag Tagalog English Anni y kinnam mu ganguri? Ano ang kinain mo kanina? What did you eat? Anni y kinnan nu? Ano ang kinain ninyo? What did you,(all) eat? Anni y kanakanam ... Sumirit ang gatas ...