Wang Zheng

Wang Zheng may refer to:

  • Wang Zheng (singer) (born 1985), female Chinese pop singer
  • Wang Zheng (athlete) (born 1987), female Chinese hammer thrower
  • Wang Zheng (sport shooter) (born 1979), male Chinese sport shooter

Other articles related to "wang zheng":

Zhou Bichang - Music Career - Bibi's 1st EP
... A blues song written by Zhou herself (lyrics by Wang Zheng) ... "Uh"(“呃”) (lyrics by Wang Zheng) Zhou co-wrote this largely rap song with Wang Zheng ...