Sanchita Luintel

Some articles on sanchita luintel:

List Of Nepalese Films - 2011
... Singh Abispan Govinda 2011 Parkhi Rakha Hai Dil Shrestha, Sanchita Luintel, Melina Manandhar Dil Shrestha Dia Films 2011 Masan Raj Ballav Koirala, Keki Adhikari N Shah ...
Nepalese Films Of 2004 - 2011
... Govinda 2011 Parkhi Rakha Hai Dil Shrestha, Sanchita Luintel, Melina Manandhar Dil Shrestha Dia Films 2011 Masan Raj Ballav Koirala, Keki Adhikari N Shah Nir Shah, Rimal Films 2011 Farki Aau ...