Mitsu Aoi

Some articles on mitsu aoi, mitsu, aoi:

Mon (emblem) - List of Representative kamon - List
... swallowtail butterfly, Nishinotōin clan Aizu mitsu aoi (会津三葵), wild ginger (Asarum caulescens) leaves, Aizu Matsudaira clan Arimake kara hana (有馬家唐花) Arimoji ... Maruni hanare kenkatabami (丸に離れ剣片喰), Hirano clan Maruni hidari mitsu domoe (丸に左三巴), Matsumata clan Maruni hidari sangaimatsu (丸に左三階松) Heishi clan Heike, Hira ... Mitsuba aoi (三葉葵) - Tokugawa, Matsudaira clans Maruni mitsu gashiwa (丸に三柏), Yamanouchi, Makino clans Maruni mitsu ōgi ...