Hebei–Rehe–Chahar Campaign

Hebei–Rehe–Chahar Campaign

Major engagements in bold

 • April 12 incident
Encirclement Campaigns
First
Jiangxi
Hubei-Henan-Anhui
Honghu
Hubei-Henan-Shaanxi
Shaanxi-Gansu Soviet
Second
Jiangxi
Hubei-Henan-Anhui
Honghu
Hubei-Henan-Shaanxi
Shaanxi-Gansu Soviet
Third
Jiangxi
Hubei-Henan-Anhui
Honghu
Hubei-Henan-Shaanxi
Shaanxi-Gansu Soviet
Fourth
Jiangxi
Hubei-Henan-Anhui
Honghu Soviet
Fifth
v. Jiangxi Soviet
Hubei-Henan-Anhui
 • Long March
  • Luding Bridge
Intermission
  • Wannan
 • Opening Campaign
 • Yetaishan
 • S. Jiangsu
 • Baoying
 • Yongjiazhen
 • Tianmen
 • Linyi
 • Wuhe
 • Yinji
 • Huaiyin-Huai'an
 • Xinghua
 • Dazhongji
 • Lingbi
 • Zhucheng
 • Lishi
 • Pingdu
 • Taixing
 • Wuli
 • Xiangshuikou
 • Rugao
 • Weiguangnuan
 • Shicun
 • North China Plain
 • S. Tongpu Railway
 • Datong Jining
 • Shangdang
 • Longhai
 • Ruhuang
 • Dingtao
 • Linfu
 • Zhengtai
 • Datong-Puzhou
 • Huaiyin–Huai'an
 • Houma
 • 1st Siping
 • 2nd Siping
 • Lüliang
 • Linjiang
 • Guanzhong
 • 3rd Siping
 • S. Baoding
 • Niangziguan
 • Tang'erli
 • N. Baoding
 • Nanlin
Summer 1947, NE China
Heshui
Meridian Ridge
N. Daqing River
Autumn 1947, NE China
Mt. Funiu
Winter 1947, NE China
Gongzhutun
Phoenix Peak
W. Tai'an
Linfen
Zhouzhang
Hebei-Rehe-Chahar
 • Yanzhou
 • Shangcai
 • Liaoshen
  • Changchun
  • Jinzhou
  • Tashan
 • Battle of Jinan
 • Menglianggu
 • Huaihai
  • Shuangduiji
 • Pingjin
  • Tianjin
 • Jiulianshan
 • Taiyuan
 • Shanghai
 • Lanzhou
 • Ningxia
 • Nanchuan
 • Bobai
 • Jianmengguan
 • Bamianshan
 • Tianquan
 • Yiwu
 • KMT Insurgency 1950-58
 • Burma-China border
Island campaigns
Quemoy
Denbu
Nan'ao
Hainan Island
Dongshan
Wanshan
Nanpeng
Nanri
Nanpeng
Dalushan
Dongshan
Yijiangshan
Dachen
Dong-Yin)

The Hebei – Rehe – Chahar Campaign (冀热察战役) was a series of battles fought in Northern China between the nationalists and the communists during the Chinese Civil War in the post World War II era, and resulted in communist victory.

Read more about Hebei–Rehe–Chahar Campaign:  Prelude, Order of Battle, Campaign, Outcome

Other articles related to "campaign":

Hebei–Rehe–Chahar Campaign - Outcome
... The nationalists lose over 24,390 troops in this campaign, including over 17,350 captured alive by the enemy and over 7,040 killed ...

Famous quotes containing the word campaign:

  Dianne’s not one of the boys, but she’s not one of the girls, either.
  Marcia Smolens, U.S. political campaign aide. As quoted in Dianne Feinstein, ch. 15, by Jerry Roberts (1994)