Ghjhl

Some articles on ghjhl:

Stoney Creek Warriors - Season-by-Season Results
... SF 1988-89 7 ... - -- -- 41 5th NJC-E 1989-90 11. 9th GHJHL 1990-91 27. 6th GHJHL 1991-92 32. 5th GHJHL 1992-93 Did Not ...
Dunnville Jr. Mudcats - Season-by-season Results
29 4 ... - -- -- 62 1st NJCHL Won League, Won CSC 1976-77 3 ... - 37. 3rd GHJHL 1977-78 4 ... - 32. 5th GHJHL 1978-79 40 6th NDJBHL 1979-80 14. 5 ...
Simcoe Storm - Season-by-Season Results
... Lost Semi-final 1978-79 6 ... - 32. 6th GHJHL 1979-80 6 ... - 34. 7th GHJHL 1980-81 3 ... - -- -- 35 3rd NJCHL 1981-82 18. 1 ...
Buffalo Blades - Season-by-season Results
3 - - - 63 1st NEJHL Won League 1995-96 78 ... - GHJHL Interleague 1996-97 - - - - - - - - NEJHL 1996-97 133 ... - GHJHL Interleague 1997-98 2 ... - - - 60 2nd ...
Brantford Eagles - Season-by-season Results
2nd SWJBHL Won League 1978-79 3 ... - 57. 2nd GHJHL Lost Final 1979-80 6 ... - 42. 5th GHJHL 1980-81 1 ... - 41. 5th GHJHL 1981-82 3 ... - - - 19 7th GHJHL 1982-83 42 21 ...