Ghjhl

Some articles on ghjhl:

Dunnville Jr. Mudcats - Season-by-season Results
... CSC 1976-77 3 ... - 37. 3rd GHJHL 1977-78 4 ... - 32. 5th GHJHL 1978-79 40 6th NDJBHL 1979-80 5 ... - 45. 2nd NJC-E Lost Quarter-final 1980-81 40 ...
Simcoe Storm - Season-by-Season Results
40 2 ... - 34. 4th SWJBHL Lost Semi-final 1978-79 6 ... - 32. 6th GHJHL 1979-80 6 ... - 34. 7th GHJHL 1980-81 32 16 ...
Brantford Eagles - Season-by-season Results
277 58. 2nd SWJBHL Won League 1978-79 3 ... - 57. 2nd GHJHL Lost Final 1979-80 6 ... - 42. 5th GHJHL 1980-81 1 ... - 41. 5th GHJHL 1981-82 3 ... - - - 19 7th GHJHL ...
Buffalo Blades - Season-by-season Results
... Won League 1995-96 3 ... - - - 63 1st NEJHL Won League 1995-96 78 ... - GHJHL Interleague 1996-97 - - - - - - - - NEJHL 1996-97 133 ... - GHJHL Interleague 1997-98 2 ... - - - 60 2nd ...
Stoney Creek Warriors - Season-by-Season Results
... Lost CSC SF 1988-89 7 ... - -- -- 41 5th NJC-E 1989-90 11. 9th GHJHL 1990-91 27. 6th GHJHL 1991-92 255. 32 ...