Dil Shrestha

Some articles on dil shrestha:

List Of Nepalese Films - 2011
... Suman Singh Abispan Govinda 2011 Parkhi Rakha Hai Dil Shrestha, Sanchita Luintel, Melina Manandhar Dil Shrestha Dia Films 2011 Masan Raj Ballav Koirala, Keki Adhikari N Shah Nir Shah ...